KSPPS “MUI” GRESIK JATIM

Nama Koperasi : KSPPS Mitra Usaha Ideal Gresik Jatim

Alamat : Jl. Raya Bungah KM.18 Bungah Gresik

No. Tlp : (031) 3949350

Email : kjks-mui@yahoo.com

Ketua : Drs. Ec. H. Abd. Muhith

Akta Pendirian : 09/BH/XVI.6/437.56/IV/2012